VEDTEKTER

Juniorsymfonikerne er et ungdomsorkester for ungdom i Oslo og omegn. Orkesteret er tilsluttet Oslo krets av UNOF. Orkesteret ble stiftet i 1979.

 1. FORMÅL

Juniorsymfonikerne har som hovedoppgave å fremme musikkinteresse blant ungdom samt å utvikle et godt musikalsk miljø blant medlemmene.

Orkesteret skal ved opptredener søke å bidra til økt interesse for klassisk musikk.

 1. MEDLEMSKAP

For å bli medlem av Juniorsymfonikerne, kreves

 • Musikalske ferdigheter som kan aksepteres av dirigent samt opptakskomité i fellesskap og som er dokumentert gjennom prøvespilling for de samme.
 • Minimum ungdomsskolealder (Kommentar : Du kan bli medlem det året du fyller 14 år)

De første tre månedene betraktes som prøvetid. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig. Medlemskap er bindene for et halvt år av gangen (dvs. ut juni eller desember).

Orkesteret har to kategorier medlemmer:

Spillende medlem

Musikere som blir opptatt i Juniorsymfonikerne utgjør orkesterets spillende medlemmer. Dersom musikeren er under 18 år, plikter dennes foresatte å melde seg inn i orkesteret som foreldremedlem.

Foreldremedlem

Alle spillende medlemmer under 18 år skal være representert av et foreldremedlem som forplikter seg vis à vis orkesterets drift.

2.1 Medlemmers plikter

Det spillende medlem plikter å møte til rett tid til prøver og spilleoppdrag såfremt gyldig fravær ikke foreligger og er meddelt dirigent eller styreleder. Frammøte for øvelser er 15 minutter før spillingen begynner. Ved nødvendig fravær fra konserter gis beskjed til styret og dirigent i god tid på forhånd slik at det eventuelt kan ordnes med vikar.

Det spillende medlem plikter å holde god orkesterdisiplin under prøver, spilleoppdrag samt under andre arrangementer i orkesterets regi, og å vise samarbeidsvilje og bidra til et positivt orkestermiljø.

Det spillende medlem plikter å møte til spilleoppdrag i konsertantrekk som består av: sort overdel (evt med hvit skjørte/bluse), sort skjørt/bukse, sorte sko, mørke strømper/sokker.

Det spillende medlem plikter å ivareta med omhu orkesterets eiendeler i medlemmets varetekt, f.eks. noter og instrumenter.

2.2 Eksklusjon

Medlemmer som viser dårlig oppførsel, liten interesse, har stort fravær eller er skyldig kontingent for ett år, kan strykes som medlem i orkesteret etter styrets beslutning og innstilling fra dirigent. Forut for eventuell eksklusjon på et slikt grunnlag skal saken tas opp muntlig og skriftlig og medlemmet gis anledning til å bedre forholdet. Ved uakseptabel oppførsel kan et enstemmig styre, med støtte fra dirigent, vedta eksklusjon med umiddelbar virkning.

 1. KONTINGENT

Medlemmene betaler den kontingent som styret fastsetter pr. semester. Semesteravgift betales i begynnelsen av hvert semester. Nye medlemmer som begynner etter 15/10 (15/03), betaler halv semesteravgift. Det gis søskenmoderasjon på seminarer og turer, men ikke på kontingent.(Se også pkt. 2.2)

 1. UTLEIE AV INSTRUMENTER

Det betales ikke leieavgift for orkesterets instrumenter. Låntaker betaler slitasjedeler, orkesteret betaler mindre reparasjoner. Større reparasjoner ved skade dekkes av forsikringen. Egenandel dekkes av låntaker/orkester (etter styrets vurdering). Forsikring betales av orkesteret. Instrument skal leveres tilbake i den stand det var da det ble utlevert.

 1. ORKESTERETS LEDELSE

Orkesteret ledes av et styre på inntil syv personer, samt dirigent. Styret består av:

Leder, nestleder, kasserer, og inntil fire styremedlemmer. Tre av styremedlemmene er representanter for de spillende medlemmene valgt av og blant disse.

Leder velges ved særskilt valg. Styret konstituerer seg selv.

Til støtte for sitt arbeid kan styret oppnevne ønsket antall utvalg.

Styrets leder og kasserer gis fullmakt til å disponere orkesterets midler. Alle utgiftsbilag anvises av lederen. Alle utgående skriv godkjennes av lederen.

Orkesterets ledelse fastsetter halvårlige terminlister, har ansvar for orkesterets daglige drift og påser at orkesteret drives i henhold til årsmøtets beslutninger, egne vedtekter, og UNOF’s retningslinjer.

Styret har ansvar for å iverksette tiltak for å bedre orkesterets økonomi når dette er påkrevet.

Styret innkaller til medlemsmøter minst én gang pr. år.

 1. ÅRSMØTE

Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst én – 1 – måneds varsel.

Årsmøtet behandler:

 • styrets årsberetning
 • revidert regnskap (regnskapet følger kalenderåret)
 • budsjett
 • valg i henhold til pkt. 7

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14. dager før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom styret eller 1/3 av de stemmeberettigede krever det.

Alle medlemmer har tale- og forslagsrett. Alle medlemmer har stemmerett. Det kan avgis én stemme pr. spillende medlem. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. I andre saker kreves simpelt flertall.

 1. VALG

Årsmøtet velger:

 • leder (ved særskilt valg)
 • Inntil 6 styremedlemmer, hvorav minst tre er spillende medlemmer som velges av og blant disse
 • to revisorer eller en fagrevisor
 • valgkomité på tre medlemmer, hvorav minst ett spillende medlem.

Revisor og valgkomité velges for ett år. Leder og styremedlemmer velges for to år, slik at inntil tre er på valg hvert år.

 1. NEDLEGGELSE AV ORKESTERET

Forslag om nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse for nedleggelse må sendes orkesterets medlemmer samt UNOF minst 6 uker før årsmøtet. Vedtak om nedleggelse krever 3/4 flertall blant orkesterets stemmeberettigede.

Dersom orkesteret besluttes nedlagt, velger årsmøtet fem medlemmer over 18 år til å ta hånd om orkesterets eiendeler. Disse fem kontakter styret i Oslo krets av UNOF for sammen med UNOF å søke om å gjenoppta orkesterets drift. Lykkes ikke dette innen 3 år fra nedleggelse, tilfaller orkesterets eiendeler Oslo krets av UNOF.

(Vedtekter sist oppdatert 08.02.2017 / endringene godtatt av Årsmøtet)